• admin

jurisprudentie/ wetsvoorstellen week 11Breed moratorium (bron overheid.nl)

Met de introductie van dit zogeheten ‘breed moratorium’ wil de regering de schuldhulpverlening een instrument geven daar waar de inzet van incassomaatregelen de inzet van de schuldhulpverlening te niet doet dan wel in hoge mate frustreert. De met het moratorium te realiseren tijdelijke afkoelingsperiode moet de schuldenaar en schuldhulpverlener de noodzakelijke rust geven om in samenspraak met de schuldeisers de nodige stappen te kunnen zetten om tot een stabiele financiële situatie te komen. Het besluit zal 1 april 2017 in werking treden. lees verder

Bankbeslag zorgt voor meer financiële problemen (bron kassa)

De Nationale Ombudsman vindt dat schuldeisers moeten ophouden met het plunderen van de bankrekening van mensen met schulden. De organisatie vindt dat net als bij loonbeslag, het beslag op het salaris of de uitkering, ook bij bankbeslag een zogeheten beslagvrije voet moet gelden. Dat is het minimum dat mensen nodig hebben om van te kunnen leven.

De drie grootste schuldeisers die bankbeslag opleggen zijn de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de gerechtsdeurwaarders. Jaarlijks leggen zij 450.000 keer bankbeslag op bij mensen op het bestaansminimum, blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman. Lees verder

De KBvG is in het najaar 2016 gestart met het opstellen van een preadvies over de beslagvrije voet, en verwacht die voor de zomer 2017 te kunnen aanbieden aan de minister van Veligheid en Justitie.

Wetsvoorstel beperking gemeenschap en wijziging Faillissementswet (bron eerste kamer)

Met dit voorstel wordt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed. lees verder

Misbruik van recht door handhaving van conservatoir beslag op woning terwijl daarmee geen belang van de beslaglegger is gediend terwijl de belangen van de beslagene er wel ernstig door worden geschonden (bron rechtspraak.nl)

Vordering in kort geding tot opheffing van conservatoir beslag op woning omdat de beslagene de woning vrij van beslagen wil leveren aan een koper en, nadat uit de verkoopopbrengst van de woning de hypothecaire schuldeisers zullen zijn voldaan, geen bedrag meer zal resteren voor de beslaglegger, terwijl niet te verwachten is dat de woning, als deze koopovereenkomst niet wordt afgewikkeld, voor een hoger bedrag aan een derde kan worden verkocht. De beslagene heeft zijn stellingen voldoende aannemelijk gemaakt. De voorzieningenrechter had de gevorderde opheffing van het beslag moeten toewijzen. lees verder

Vrijheid van vereniging (bron rechtspraak.nl)

Het subsidiair verleende ongeschiktheidsontslag is gebaseerd op de contacten van appellant met personen met criminele antecedenten of personen die lid zijn van Satudarah. Nu er geen plichtsverzuim is vastgesteld op het punt van contacten met personen met criminele antecedenten of met leden van Satudarah, ontvalt deze grondslag aan het oordeel van de minister dat appellant ongeschikt is voor zijn functie. Dat appellant, zoals de minister bij de rechtbank naar voren heeft gebracht, de juiste grondhouding zou missen kan bij gebrek aan een feitelijke grondslag dus niet gevolgd worden.

Vernietiging besluit voor zover daarbij het bezwaar ongegrond is verklaard tegen het ongeschiktheidsontslag. De Raad zal zelf in de zaak voorzien en het besluit van 28 januari 2015 herroepen voor zover hierbij subsidiair ontslag is verleend met toepassing van artikel 98, eerste lid, aanhef en onder g, van het ARAR. De minister wordt opgedragen met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen tegen het besluit van 28 januari 2015. lees verder

Een man die als cipier werkzaam was bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad, is door zijn werkgever terecht de disciplinaire straf van ontslag opgelegd. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist. lees verder


  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: