• admin

Jurisprudentie week 10Kort geding

De dagvaarding tot het instellen van verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kan alleen in een bodemprocedure worden uitgebracht en niet in een kort gedingprocedure. De vordering tot opheffing van de gerechtelijke bewaring wordt afgewezen, aangezien de Ontvanger de vrees voor verduistering voldoende aannemelijk heeft gemaakt.

lees verder

Eerste aanleg - enkelvoudig

Beschikking verlof tot verkoop van in beslag genomen aandelen. De wettelijke en statutaire blokkeringsregelingen mogen in casu buiten beschouwing worden gelaten. De belangen van verweerder en/of anderen worden hierdoor niet onevenredig geschaad.

Lees verder

#jurisprudentie #kortgeding #opheffinggerechtelijkebewaring #vreesvoorverduistering #verlofverkoopaandelen #beslag

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: