• admin

Nieuwsbrief 172-20172017 en hoe nu verder?

Allereerst wens wenst het bestuur van de AVB u een gezond en vreugdevol 2017!

Voor wat de invordering betreft zal het helaas wederom een onrustig jaar worden.

De positie waarin de invordering de laatste jaren terecht is gekomen, zal naar onze mening op korte termijn niet verbeteren.

Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen en wellicht al heeft meegekregen, heeft de AVB gereageerd op vragen van het Algemeen Dagblad (AD), zie de pdf-bijlage 1 en bijlage 2 Deze krant heeft een WOB-verzoek ingediend om te achterhalen wat de omvang is van de werkelijke achterstand bij de invordering door de Belastingdienst.

Het is al triest dat er blijkbaar een WOB-verzoek noodzakelijk is om cijfers, die bij een overheidsorganisatie transparant behoren te zijn, boven tafel te krijgen. Blijkbaar roepen de regulier gepresenteerde cijfers vragen op.

Er bestaat blijkbaar grote onduidelijkheid over de actieve en inactieve vorderingen. Hiervoor wordt door de AVB al geruime tijd aandacht gevraagd bij de dienstleiding.

Intern mochten die cijfers niet worden verspreid, diverse mailverkeer hierover is in ons bezit. De AVB stond daarom op het punt om, naar aanleiding van de reeds eerder vele malen afgegeven signalen door onze leden dat er al geruime tijd sprake is van te weinig werk dat naar de deurwaarders gaat terwijl de achterstanden oplopen, een WOB-verzoek over dit onderwerp in te dienen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er door de staatssecretaris, op basis van de onvolledige informatie waarover hij beschikt, helaas een niet reëel beeld wordt gecreëerd.

Dat beeld heeft met name betrekking op de status van actieve en inactieve vorderingen door het Dynamisch Monitoren (DM). Daardoor blijft er grote onduidelijkheid over de status van de actieve en inactieve vorderingen bestaan.

De AVB heeft de DG per e-mail geïnformeerd over haar contact met de journalist van het AD, zie bijlage “Reactie AVB naar DG..”.

Dat de door de staatssecretaris gepresenteerde cijfers op zijn minst vragen oproepen betreffende de betrouwbaarheid, weten de mensen uit de praktijk wel maar de (politiek) verantwoordelijken blijkbaar nog steeds niet.

Naar onze mening is het DM dan ook een (politieke) “windowdressing” oplossing om het gebrek aan voldoende personeel en het maken van verkeerde keuzes door het management te maskeren.

Op 17 augustus 2017 heeft de AVB met de VHMF een gesprek gehad met de nieuwe DG. Naar aanleiding van dat gesprek is er een lijstje met 10 aandachtspunten opgemaakt dat op 2 september naar de DG is verzonden, zie bijlage. Tot op heden heeft de AVB zelf géén direct concrete reactie gehad vanuit het ministerie.

Het enige wat nu bekend is, is dat er ergens in deze maand een gesprek zal plaatsvinden tussen beleidsmedewerkers en plaatsvervangende-directeuren.

Hoezo participatie vanuit de direct betrokken medewerkers? De groep “stakeholders” zoals die onterecht zijn genoemd als participanten bij de totstandkoming van de Visie deurwaarderij 2020? Of neem het voorbeeld vanSamenwerking Belastingdienst en Domeinen Roerende Zaken bij executieverkopen (DRZ), waar de AVB door het verantwoordelijk management uiteindelijk buiten is gehouden.

In de reactie van de woordvoerder van het ministerie op de uitkomsten van het WOB-verzoek, wordt gesuggereerd dat de dienstleiding met de "vakbond van deurwaarders", zoals wij onterecht worden genoemd, in gesprek is. Dat wij ons daarin in concreto niet herkennen moge uit het bovenstaande duidelijk zijn.

Daar waar het management al jaren probeert de effectiviteit van de invordering te vergroten, heeft zij het tegenovergestelde bereikt.

Inefficiënt en de basis van het "Het huis op orde", heffing en inning op basis van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, is verworden tot een loterij.

De rechten en de privacy van de burger zijn daarnaast van ondergeschikt belang gemaakt.

Destijds heeft Hans Blokpoel in onze jaarvergadering aangegeven vertrouwen te hebben in de professional, het gevoerde beleid is echter anders.

Het gebrek aan management inzicht in de werkzaamheden, de bestuurlijke informatie (BI), heeft geleid tot een circus van werkgroepjes die zich daarmee gingen bezighouden.

Eveneens niet gehinderd door enig inzicht in de materie of met de opdracht tot een gewenst advies te komen.

Overigens zijn deze signalen niet alleen herkenbaar binnen de invordering maar ook bij de heffing.

Denk hierbij aan de overeenkomsten van de Belastingdienst met accountantskantoren en de uitspraken van de AFM betreffende de betrouwbaarheid van de accountantskantoren. Bij de medewerkers van Grote Ondernemingen (GO) is de onvrede op de werkvloer ook duidelijk hoorbaar...

De digitale ontwikkeling.

De AVB heeft zich vanaf het begin bij de zienswijze van Hans Blokpoel aangesloten, om de digitale systemen verder te ontwikkelen en te koppelen tot één dashboard.

Het is echter een illusie te bedenken dat wij alles uit de werkelijkheid, digitaal in beeld kunnen krijgen. Daarvoor blijft een WTP (waarneming ter plaatse) noodzakelijk. Ook dat weten de mensen uit de praktijk...

Het project van de Deurwaarsapp dreigt stil te vallen. Oorzaken zijn de cultuur van "eilandjes" die men niet kan doorbreken en doordat de budgetten op “hold” staan. Het algemeen belang van het functioneren van deze overheidsorganisatie lijkt ondergeschikt te worden gemaakt aan die van het eigen belang?

Men kan zich soms afvragen of dat sommige ambtenaren het besef hebben dat zij een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben?

Dat onderscheidt immers de ambtenaar van een werknemer.

Helaas is dat besef bij een aantal politieke partijen niet doorgekomen, door het aannemen van het initiatiefvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Een naar onze mening electoraal gewenst voor de bühne "oplossing'.

Andere opmerkelijke punten die onze aandacht hebben binnen het handhavingsproces:

- buitenlandse kenteken natrekken is vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Dat "heeft geen politieke aandacht", blijkt uit een interne mail;

- geen koppeling bestanden met politie bij een ANPR (hoezo één overheid?);

- afschaffing van de, wettelijk erkende, contante betaling bij een executieverkoop;

- gebrek aan voldoende geschoolde medewerkers;

- telefonische bereikbaarheid, ook na 15.30 uur, voor de buitendienstmedewerker en de klant;

- daadwerkelijke aanpak van vermoedelijke fiscale fraude bij ANPR (toezegging van de voormalige staatssecretaris aan de Kamer);

- meer oog van de politiek verantwoordelijken voor de handhaving- en uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Politie. Handhaving is een investering voor een veilige en gelijkwaardige samenleving.

Na deze opbeurende woorden wil ik afsluiten met de aankondiging dat onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 11 april 2017 zal plaatsvinden in Hoog Soeren.

Uiteraard zullen daar ook weer actuele vakinhoudelijke onderwerpen worden besproken door deskundige sprekers. Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u hierbij aanwezig bent. Zet deze datum alvast in uw agenda!

#AVB #nieuwsbrief #invordering #reactieopAD #achterstandbelastingdienst #gesprekmethansleijtens #HansLeijtens #deurwaardersapp #handhavingsproces #buitenlandsekentekens #anpr

0 keer bekeken
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: