• admin

Nieuwsbrief 170-2016


Staatssecretaris informeert kamer over continuïteit en maatregelen


Bron: Tweede Kamer (bk)

Staatssecretaris Wiebes stuurde vrijdag een brief naar de Tweede Kamer waarin hij antwoord geeft op vragen die tijdens het AO-overleg op 13 oktober zijn gesteld over de continuïteit binnen de Belastingdienst. Het overkoepelende beeld is dat de continuïteit geborgd kan worden met inzet van de juiste maatregelen. Ook gaat de staatssecretaris in de brief in op andere onderwerpen, zoals de inhuur van uitgestroomde medewerkers en de eindheffing over de stimuleringspremie.

Wiebes stelt in zijn brief vast dat een forse uitstroom én instroom van mensen in de Belastingdienst vanaf het begin onderdeel is geweest van de Investeringsagenda. Ook geeft hij een overzicht van de verwachte uit- en instroom de komende jaren. Uitstroom van medewerkers gaat gepaard met risico’s voor de continuïteit van het werk. Daarom vindt hij het van belang dat er op die risico’s maatregelen worden genomen.

Op basis van een analyse beschrijft Wiebes vervolgens per organisatieonderdeel – en soms zelfs per werkstroom – de mogelijke continuïteitsrisico’s en bespreekt hij de maatregelen die nodig zijn. Op grond van dezelfde analyse zijn ook mogelijke maatregelen uitgewerkt die de risico’s in continuïteit op kunnen vangen:

• werving van nieuwe medewerkers voor bedrijfskritische functies. Hiervoor is ruimte binnen de financiële kaders van de vertrekregeling;

• verplaatsen van werkzaamheden naar andere plekken binnen de dienst;

• inzet van medewerkers in Switch voor de werkzaamheden die in het kader van de continuïteit noodzakelijk zijn;

• waar nodig tijdelijke inzet van externe inhuur.

Overige onderwerpen De Tweede Kamer ontvangt de toezegging dat er aan het einde van het jaar een overzicht volgt van de definitieve uitstroom in 2016 en vanaf dan een tweemaandelijkse tussenstand.

De Algemene Rekenkamer is gevraagd onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven in het kader van de Investeringsagenda. De rekenkamer heeft de staatssecretaris laten weten dat zij de onderzoeksvraag verder wil specificeren.

Inhuur De brief is duidelijk over de inhuur van uitgestroomde medewerkers: “Belastingdienstmedewerkers die gebruik hebben gemaakt van de uitstroomregeling mogen niet opnieuw door de Belastingdienst worden ingehuurd.”

Tot slot gaat de staatssecretaris in op de eindheffing die moet worden betaald over de stimuleringspremie. Hij geeft aan voor welke (categorie) medewerkers deze heffing wel of niet moet worden betaald. Ook noemt hij een zaak die over dit onderwerp nog onder de rechter is en die mogelijk invloed heeft op deze eindheffing.

Meer weten? Lees de gehele brief van staatssecretaris Wiebes op Rijksoverheid.nl Ook zijn via Rijksoverheid.nl Kamervragen beantwoord over de financiële curatele van de Belastingdienst

Eerste reactie AVB:

Het bij het onderwerp “Inning” door de Staatssecretaris geschetste “met behulp van dynamisch monitoren wordt eenvoudig in de gaten gehouden of er verhaalsmogelijkheden zijn of ontstaan bij die belastingplichtigen die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen” wordt in de praktijk niet herkend. Zolang er bijvoorbeeld nog bij ANPR-acties voertuigen worden aangehouden van belastingschuldigen waarvan de status DM en zelf DM DM (in de praktijk oninbaar) is, is het “dynamische” ons onduidelijk.

Als je een georganiseerde puinhoop automatiseert krijg je een geautomatiseerde puinhoop.

Daarnaast wordt er volledig voorbij gegaan aan het aspect dat we domweg niet alles fiscaal in beeld hebben. Ook niet bij de 98% dat wel op reguliere wijze schijnt binnen te komen. De compliance gedachte is naar onze mening onder druk komen te staan door accountantskantoren die door de AFM diverse malen op de vingers zijn getikt.

Van fraudeaanpak, zoals door de toenmalige Staatssecretaris destijds aan de Kamer is toegezegd, is in de praktijk al geruime tijd geen sprake. Het convenant voor het opvragen van buitenlandse kentekens, wordt per 1 januari niet verlengd, vanwege het feit dat het “geen politiek issue” meer is, ondanks de signalen van de toename van het aantal buitenlandse kentekens waar de nodige fiscale aandacht op zijn plaats zou zijn.

De continuïteit van de inning wordt vooralsnog niet geborgd door de inzet van de automatisering. De vraag is ook of, vanwege het feit dat de belastingdienst haar processen niet op orde heeft, de oplossing van deze problematiek naar de burgers, ondernemers en bedrijven mag worden verlegd? De burger wordt geconfronteerd met een loonvordering, bankbeslag. Dat heeft consequenties voor zijn privacy en bij ondernemers de liquiditeit.

Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende administratieve behandelingen.

Wij missen de toezegging van de Staatsecretaris dat er op korte termijn er een werving voor deurwaarders en gekwalificeerde invorderaars wordt opengesteld. Voordat deze (nieuwe) medewerkers feitelijk kunnen worden ingezet ben je namelijk al weer twee tot drie jaar verder.

Laten we de naam Switch de inhoud geven die het verdien: niet exit maar omscholing van medewerkers van wie het werkpakket door digitalisering en robotisering is vervallen.

#staatssecretaris #tweedekamer #belastingdienst #invordering #belastingdeurwaarder #antwoordkamervragen #uitstroommedewerkers #investeringsagenda

0 keer bekeken
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

De AVB werkt samen met: